Zarad vaše sigurnosti utvrđujemo sadržaj teških metala u zemljištu oko vaše kuće, u bašti i na poljoprivrednim parcelama. Teški metali mogu ugroziti vaše zdravlje i zdravlje životne okoline u slučaju ulaska u prehrambeni lanac kroz biljke, kao i ispiranjem u podzemne vode.
Upotreba mulja iz prečistilišta, kao i komposta na poljoprivrednom zemljištu je dozvoljena samo nakon utvrđivanja dozvoljenih granica sadržaja olova, hroma, kadmijuma, bakra, nikla, žive i cinka.